SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U RIJECI
STUDENTSKI ZBOR FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Temeljem Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i članka 22.
Stavka Statuta Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija donesenog na sjednici
Fakultetskog vijeća Fakulteta Zdravstvenih studija u Rijeci održanoj 09. Svibnja 2018.godine
Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR STUDENTSKOGA PRAVOBRANITELJA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA U RIJECI

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su upisani na Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci,
– da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS
bodova,
– da nisu smijenjeni studenti u prethodnom mandatu kao članovi Studentskog zbora
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci odlukom Studentskoga zbora radi
neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog
zbora Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali,
zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske, pod
zakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Fakulteta
zdravstvenih studija u Rijeci.

II.

Studentski pravobranitelj:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s

nadležnim tijelima fakulteta;

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih

prava;

– brine se za zakonitost rada Studentskoga zbora Fakulteta zdravstvenih studija i

zakonitu provedbu studentskih izbora;

– obavlja druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta zdravstvenih studija.

III.

Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana.

Studentski pravobranitelj može biti opozvan ukoliko to zatraži najmanje 10% svih studenata

Fakulteta ili najmanje 1/3 svih članova Studentskoga zbora na temelju razloga iz članka 22.

Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Za opoziv je potrebna natpolovična većina

glasova svih članova Studentskoga zbora.

Studentski pravobranitelj može biti opozvan i na osobni zahtjev.

 IV.

 Studentski pravobranitelj prisustvuje sjednicama Studentskoga zbora bez prava glasa.

Studentski pravobranitelj obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski

zbor, a najmanje svaka tri mjeseca.

V.

Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti:

– životopis

– potvrdu o statusu studenta

– potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija

– motivacijsko pismo

VI. 

Prijave na natječaj podnose se do zaključno  30. studenoga 2020. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se:

– isključivo u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom na email:

fzsri@sz.uniri.hr

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati. Rezultati natječaja
bit će poslani svim kandidatima putem navedenih kontakt podataka i objavljeni na oglasnoj
ploči i mrežnim stranicama fakulteta.

Viktorija Bugarin
Predsjednica studentskoga zbora FZSRi
Fakultet zdravstvenih studija

 

Skip to content