Ured studentskog pravobranitelja
Kako bi zaštitio i promicao prava studenata zajamčena zakonom i aktima Sveučilišta, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci osnovao je Ured studentskog pravobranitelja kao krovno tijelo za zaštitu studenata od mogućih povreda njihovih prava. Dužnosti Ureda studentskog pravobranitelja su koordinacija studentskih pravobranitelja sastavnica Sveučilišta, a obaveza svakog studentskog pravobranitelja na Sveučilištu u Rijeci je da informira studente o njihovim pravima i obvezama, da zastupa studente u eventualnom kršenju njihovih prava te da radi na unaprjeđenju Sveučilišta u odnosu na potrebe studenata.

Cilj

Ciljevi su Ureda studentskog pravobranitelja dvostruki. S jedne strane, zastupati i pomagati studentima čija su prava povrijeđena, a s druge aktivno informirati studente o njihovim pravima i kako ih štititi. Pritom se velika pažnja polaže u zaštitu privatnosti studenta kako bi se osiguralo da nitko ne doživljava nikakve neugodnosti zato što se obratio studentskom pravobranitelju. Zaštita studentskih prava mora biti dostupna, bez neugodnosti za studenta i učinkovita!

Projekti

1. Izrada online obrasca za prijavu povreda prava studenata te drugih nepravilnosti 2. Uspostava redovite suradnje između studentskih pravobranitelja svih sastavnica Sveučilišta 3. Informacijska kampanja o studentskim pravima i obvezama 4. Otvaranje Facebook stranice Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci

Plan rada

Ovaj prijedlog Plana i programa rada Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2019./2020. obuhvaća četiri programske aktivnosti.

To su:

  1. Izrada online obrasca za prijavu povreda prava studenata te drugih nepravilnosti
  2. Uspostava redovite suradnje između studentskih pravobranitelja svih sastavnica Sveučilišta
  3. Informacijska kampanja o studentskim pravima i obvezama
  4. Otvaranje Facebook stranice Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci

 

Programske aktivnosti odabrane su kao sredstva ostvarenja ciljeva Studentskog pravobranitelja u navedenom mandatnom razdoblju. U skladu s pravima i dužnostima propisanima člankom 26. stavkom 7. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Klasa: 011-01/16-01/05, Urbroj: 2170-57-01-16-3, pročišćeni tekst od dana 13. travnja 2016. godine te Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Klasa: 003-01/18-01/07, Urbroj: 2170-57-01-18-19 od dana 14. ožujka 2018. godine), ciljevi Studentskog pravobranitelja za mandatno razdoblje 2019./2020. definirani su kao sljedeći:

  1. Pojednostavljivanje ostvarivanja prava studenata
  2. Učinkovitija zaštita prava studenata
  3. Povećanje transparentnosti rada Studentskog pravobranitelja
  4. Jačanje studentske svijesti o pravima i obvezama studenata.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

 

1.     Izrada online obrasca za prijavu povreda prava studenata te drugih nepravilnosti

Izradom jednostavnog i interaktivnog online obrasca za prijavu povreda prava studenata te drugih nepravilnosti znatno bi se olakšao put od povrede nekog prava do njegove učinkovite zaštite. Naime, uvođenjem ovakvog sustava Studentski bi pravobranitelj mogao mnogo učinkovitije reagirati na potencijalna kršenja prava studenata te na druge nepravilnosti u radu Sveučilišta i njegovih tijela. Studentima bi također bila zagarantirana bolja zaštita njihovih prava jer bi obrazac na jednostavan i pregledan način omogućavao studentima da identificiraju točnu povredu te je zatim i prijave. Po dobivanju informacije o povredi prava ili drugoj nepravilnosti, Studentski bi pravobranitelj tada mogao  kontaktirati podnositelja prijave radi prikupljanja informacija te daljnjeg postupanja. Važno je napomenuti da bi se ovakvim sustavom jamčila zaštita privatnosti podnositelja, što je temelj učinkovitosti sustava pravne zaštite studentskih prava. Ovom bi se mjerom znatno pojednostavilo ostvarivanje studentskih prava (cilj 1.) te se osigurava njihova učinkovitija zaštita (cilj 2.)

 

2.     Uspostava redovite suradnje između studentskih pravobranitelja sastavnica

Članak 24. stavak 2. Statuta Studentskog zbora predviđa mogućnosti sazivanja zajedničke sjednice studentskih pravobranitelja svih sastavnica Sveučilišta. Takvu mogućnosti treba iskoristiti te institucionalizirati suradnju različitih studentskih pravobraniteljstava kako bi se poboljšala učinkovitost njihovog rada. Forum poput takvog pružao bi izvrsnu priliku da se razmjene ideje i mišljenja o radu studentskih pravobranitelja te tako poboljša njihov rad. Također, takav bi plenum bio izvrsna platforma za donošenje smjernica za rad studentskih pravobranitelja kao i definiranje ciljeva, prioriteta i aktivnosti studentskih pravobraniteljstava. Ovom se programskom aktivnošću potiče suradnja između studentskih pravobranitelja svih sastavnica Sveučilišta čime se ostvaruje veća transparentnost u radu Studentskog pravobranitelja (cilj 3.).

 

3.     Informacijska kampanja o studentskim pravima

U njihovom svakodnevnom fakultetskom obrazovanju, studenti su vrlo malo ili gotovo nimalo upoznati sa svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz normativnih akata Sveučilišta te njegovih sastavnica. Posljedica toga jest da vrlo malo studenata zna puni opseg svojih prava, ali i obveza, kao i mogućih posljedica kršenja pravila. Zadaća je studentskog pravobranitelja da, kao što mu ime i sugerira, upozna studente s njihovim pravima te, ono još važnije, s načinom zaštite tih prava. Međutim, neizmjerno je važno da studenti dobro poznaju i svoje obveze kako se ne bi našli u situaciji gdje bi mogli stegovno odgovarati zbog mogućih povreda normativnih akata Sveučilišta i/ili njegovih sastavnica. Zbog toga, nužno je provoditi kontinuiranu informacijsku kampanju o studentskim pravima i obvezama kako bi osigurala učinkovita zaštita prava i spriječilo kršenje obveza. Nužno je, stoga, ponajprije ažurirati službenu web stranicu Studentskog pravobranitelja kako bi se na njoj na jednostavan i pregledan način prikazala prava i obveze studenata. Ona mora pružiti sve informacije potrebne studentu da, ukoliko smatra da su mu pojedina prava povrijeđena, ista može učinkovito zaštititi.  Također, nije isključeno organiziranje tribina, predavanja i/ili radionica na sastavnicama Sveučilišta o navedenim temama, a sve u dogovoru s ostalim studentskim pravobraniteljima (vidi supra, programska aktivnost 2.). Ovom se mjerom neupitno jača svijest studenata o važnosti poznavanja vlastitih prava i obveza (cilj 4.) čime se postiže i učinkovitija zaštita studentskih prava (cilj 2.).

 

4.     Otvaranje Facebook stranice Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci

Poput Studentskog zbora i drugih sveučilišnih tijela, Studentski pravobranitelj također ima dužnost ići ukorak sa suvremenim načinima komunikacije te tako osigurati veću transparentnost u radu (cilj 3.) te olakšati studentima pristup informacijama. Osim što bi poslužila kao sredstvo za objavljivanje za studente važnih informacija iz djelokruga rada Studentskog pravobranitelja, Facebook stranica bila bi mnogo pogodnije sredstvo za komunikaciju sa studentima. Naime, najvažnija je zadaća Studentskoga pravobranitelja štititi prava studenata te je, prema tome, presudno da se s njim može što jednostavnije stupiti u kontakt. Komunikacija putem Facebooka brža je i jednostavnija od one putem elektroničke pošte te je ujedno i bliža studentima koji se društvenim mrežama služe svakodnevno. Naravno, da otvaranje Facebook stranice ne isključuje nastavak komuniciranja putem elektroničke pošte, ali i eventualno otvaranje profila i na drugim društvenim mrežama, ovisno o potrebi i interesu.

Sven Sušanj

Sven Sušanj

Voditelj

Sven Sušanj student je četvrte godine na sveučilišnom studiju prava u Rijeci. Za vrijeme svog studiranja mentorirao je studente prve godine studija kako bi im olakšao prijelazno razdoblje te je obnašao dužnost demonstratora na kolegijima Ustavno pravo i Međunarodno pravo. Osim velikog angažmana vezanog za studij Sven je entuzijastični volonter te je sudjelovao u organizaciji i provedbi nekoliko manifestacija, između ostalog i Noći istraživača 2019. kao i Dana dentalnog zdravlja te mnogih drugih! Uzevši u obzir izvrstan uspjeh na fakultetu te volju i želju za volontiranjem pokazao se kao pravi kandidat za vođenje ovog ureda.

Članovi

Sara Kinkela, univ. bacc. psych.

pravobranitelj@sz.uniri.hr

Skip to content